Có Mẹ mọi nhẽ đều xuôi

Quý Linh Mục Thăm Quan

  • Ngày 27/04/2021. Vinh hạnh đón tiếp Đức Ông Đĩnh, cha Dương và cha Cường đến thăm quan văn phòng tại Fresno và vườn hồng Truyền Tin tại Madera, California.