Có Mẹ mọi nhẽ đều xuôi

Nhà có Khách…

  • Ngày 09/09/2021. Gia đình chị Thuận, chị Phương, v.v. từ San Jose đưa Mẹ đến viếng thăm vườn hồng Thiên Thần truyền tin cho Đức Mẹ. Nguyện xin ơn thiêng Đức Mẹ cầu thay nguyện giúp, Thiên Chúa ban cho gia đình được nhiều ơn lành hôn xác.