Có Mẹ mọi nhẽ đều xuôi

Làm Phép Tượng Đài Đức Mẹ

  • Ngày 26/11/2020 Làm Phép Tượng Đài Đức Mẹ (Lễ Tạ Ơn 2020)
  • Cha Phaolô Phan Quang Cường chủ sự và sau đó có cha Thomas Khuê từ San Leandro (Oakland, CA) cùng đến chung vui.