Có Mẹ mọi nhẽ đều xuôi

Làm Phép Tượng Đài Chúa Kitô Vua

  • Ngày 07/04/2021. Làm Phép Tượng Đài Chúa Kitô Vua (Lễ Nhớ Thánh Gioan B. Lasan)
  • Cầu nguyện đặc biệt cho anh Định.