Có Mẹ mọi nhẽ đều xuôi

Kỷ Niệm Lm & Birthday

  • Ngày 06/06/2021. Kỷ Niệm 22 năm Linh Mục của cha Cường (ngày 12 tháng 06) & Birthday Bé Hoàng Anh.