Có Mẹ mọi nhẽ đều xuôi

Hội Ngộ…Việt Khang & cha Phúc

  • Ngày 26/08/2021. Việt Khang & Trung Nguyễn lần đầu gặp gỡ cha Phúc tại vườn hồng Thiên Thần Truyền Tin cho Đức Mẹ. Tất cả giai hồng ân. Xin dâng lời cảm tạ!