Có Mẹ mọi nhẽ đều xuôi

Cha Văn & thầy cô Đắc Ghé Thăm

  • Ngày 29/07/2021. Cha Văn và vợ chồng thầy Đắc (phó tế) ghé thăm.