Có Mẹ mọi nhẽ đều xuôi

An Vị Tượng Mẹ Maria

  • Ngày 18/11/2020. An Vị Tượng Mẹ Maria (Lễ Cung Hiến Đền Thờ Thánh Phêrô và Thánh Phaolô). Có anh Vinh từ Hayward và người bạn ở xa đến giúp. Nguyện xin Đức Mẹ phù hộ!